CSE131 TA Schedule

Schedule for Xingjue Liao

What Day Time Location Staff
Help G1 Monday 6:00 PM - 8:00 PM Gregg Tech (South 40)
  • Adam Kern
  • Chauncey Hill
  • Elem Nwuke
  • Emily Ramey
  • Sarah Chang
  • Xingjue Liao
  • Zach Mohan