CSE131 TA Schedule

Schedule for Maya Menon

What Day Time Location Staff
Help G1 Sunday 6:00 PM - 8:00 PM Gregg Tech (South 40)
  • Adam Kern
  • Daniel Teich
  • Julia Rifkin
  • Maya Menon
  • Xiaodan Wang
  • Zach Mohan